O nama > Sigurna kuća

Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici na teritoriji koju pokriva Grad Bihać je osnovana na inicijativu Udruženja “Žene sa Une” Bihać i počela je sa radom 10.12.2005. godine.

Sigurna kuća pruža adekvatan smještaj ženama i djeci žrtvama traume i nasilja tokom procesa njihovog oporavka. Boravak u Sigurnoj kući uključuje odgovarajuću stručnu pomoć, individualni i grupni terapijski rad, savjetovanje, porodičnu terapiju, okupacionu terapiju, te ekonomsko osnaživanje kroz pohađanje kurseva za zapošljavanje i samozapošljavanje. Uspostavljanje kontakta sa odgovarajućim državnim institucijama i drugim nevladinim organizacijama radi potpunijeg ostvarivanja njihovih potreba i prava također su sastavni dio aktivnosti tima Sigurne kuće.

Boravak žena i djece u Sigurnoj kući podrazumijeva kompletno logističko zbrinjavanje, uključujući i povremena materijalna davanja, što ovisi od mogućnosti i ne tako čestih donacija za te namjene. Ako uzmemo u obzir da je u protekle četiri godine u Sigurnoj kući boravilo više od 200 žena i djece, onda nam je sasvim sigurno jasno da se mora osigurati adekvatna podrška svih nadležneh institucija za rad Sigurne kuće.


Opća deklaracija o ljudskim pravima se zasniva na načelu da niko ne smije biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.

Bosna i Hercegovina kao država obavezna je osigurati svim građanima poštivanje ljudskih prava.

Nasilje u porodici predstavlja šablon zlostavljanja koji eskalira, a u okviru kojeg jedan partner u okviru intimne veze kontroliše onog drugog putem sile, zastrašivanja, ili prijetnjom upotrebe sile. Zlostavljanje se javlja u mnogo različitih vidova: fizičko, seksualno, emocionalno, verbalno, psihičko, duhovno, finansijsko... Prema raspoloživim podacima u Federaciji BiH, u 95 % slučajeva žrtve nasilja u porodici su žene.

 

AKO STE ŽRTVA NASILJA U PORODICI, URADITE SLIJEDEĆE:

- prijavite nasilje policiji na broj 122 i zatražite zaštitu od policije

- prijavite nasilje na besplatan SOS telefon 1265, koji radi 24 sata

- zatražite pomoć od Centra za socijalni rad u vašoj općini

- ako vam je zdravlje narušeno ili ste povrijeđeni, zatražite pomoć zdravstvene ustanove

- obratite se nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava                  

Žrtve nasilja sa područja Unsko-sanskog kantona  imaju pravo da budu smještene u Sigurnu kuću koja je na tajnoj lokaciji. U Sigurnoj kući žrtvama osim kompletnog logističkog zbrinjavanja,  pružaju se i slijedeće usluge: direktna fizička zaštita, terapijski i savjetodavni tretman, psihosocijalna zaštita, pravna pomoć, ekonomsko osnaživanje, i sl.

Država sve više prepoznaje nasilje u porodici kao ozbiljan društveni problem, te kreira zakonske pretpostavke za zaštitu žrtava nasilja i osigurava finansijska sredstva u budžetima za rad institucija koje pružaju zaštitu žrtvama nasilja. Rad Sigurne kuće u Bihaću pomažu: Vlada Unsko-sanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike USK-a, Vlada Federacije BiH – Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Agencija za ravnopravnost spolova BiH.

Značajna finansijska podrška za žrtve nasilja dolazi od međunarodnih organizacija kao što su UNDP, Global Fund for Women, Američka ambasada u BiH, Mama Cash, CARE International kao i od društveno odgovornih poduzeća kao što su MEGGLE,  BH Telecom, Sparkasse Bank BiH i drugi.